ชื่อ

ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

สถานที่ติดต่อ

หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อของประเทศไทย
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอกสาขา Medicine พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทสาขา ชีวเคมี พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ขั้น
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2527
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2536
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 อายุราชการ 23 ปี

งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ของประเทศไทย
ระยะเวลาการวิจัยทั้งหมด 3 ปี 3 เดือน
เริ่มตั้งแต่ 31 ก.ค. 2547-30 ก.ย. 2550
งบประมาณ 13,800,000 บาท
ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การพัฒนาการผลิตชุดน้ำยาต้นแบบ เพื่อการวินิจฉัยโรค
ระยะเวลาการวิจัยทั้งหมด 3 ปี 3 เดือน
เริ่มตั้งแต่ 31 ก.ค. 2547-30 ก.ย. 2550
งบประมาณ 7,500,000 บาท
ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การเพาะเลี้ยงเซลล์คอนโดรซัยต์มนุษย์ และการประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย และค้นหายาต้านข้อเสื่อม
ระยะเวลาการวิจัยทั้งหมด 3 ปี
เริ่มตั้งแต่ 31 ส.ค. 2547-30 ส.ค. 2550
งบประมาณ 1,980,000 บาท
ได้รับทุนจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และกลไกการออกฤทธิ์ของ sesamin ต่อกระดูกอ่อน
ระยะเวลาการวิจัยทั้งหมด 6 เดือน
เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2549-31 มี.ค. 2550
งบประมาณ 60,000 บาท

การประยุกต์ใช้น้ำยาตรวจวัดปริมาณ sailic acid และ hyaluronan เพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็ง และโรคตับชนิดต่าง ๆ
ระยะเวลาการวิจัยทั้งหมด 1 ปี
เริ่มตั้งแต่ 17 ก.ย. 2547-8 ม.ค. 2548
งบประมาณ 200,000 บาท
ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การวิเคราะห์อิพิโทป ของสายคอนดรอยติน 6-ซัลเฟต ซึ่งถูกจดจำโดยโมโนโคลนอลแอนติบอดีย์ WF6 และการนำไปประยุกต์ใช้
ระยะเวลาการวิจัยทั้งหมด 2 ปี
เริ่มตั้งแต่ 9 ม.ค. 2546-8 ม.ค. 2548
งบประมาณ 1,564,000 บาท

การวิจัยและพัฒนาพื้นฐาน และประยุกต์เพื่อการวินิจฉัย และรักษาโรคข้อกระดูกเสื่อม โรคตับ และ โรคมะเร็ง
เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ. 2550-31 ม.ค. 2551
งบประมาณ 3,500,000 บาท
 

ผลงานทางวิชาการ

 1. Kongtawelert P, Tangkijvanich P, Ong-Chai S, Poovorawan Y.
  Role of serum total sialic acid in differentiating cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2003;9:2178-81
 2. ศิริพร เพียรสุขมณี, ชำนาญ ตรีณรงค์, ปรัชญา คงทวีเลิศ, ศิริวรรณ องค์ไชย. การศึกษาคอนดรอยตินซัลเฟต โปรตีโอกลัยแคนในซีรั่ม ของม้าปกติและม้าที่เป็นโรค ข้อเสื่อม. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 2546;1:3-10
 3. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์, อัคนิตย์ อิทธิอาภา, ปรัชญา คงทวีเลิศ, ศิริวรรณ องค์ไชย. ความสัมพันธ์ของน้ำหนักร่างกาย และเพศต่อระดับคอนดรอยตินซัลเฟตในซีรัมสุนัข ปกติ. วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัด โรคสัตว์ฯ 2547;16:37-49.
 4. Chattipakorn SC, Ong-Chai S, Kongtawelert P, Chattipakorn N. Hyaluronan Profiles in human saliva among different inflammatory levels of periodontal condition. J Dent Assoc Thai 2004;53:170-5
 5. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์, อัคนิตย์ อิทธิอาภา, ปรัชญา คงทวีเลิศ, ศิริวรรณ องค์ไชย. การศึกษาเปรียบเทียบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตชนิด WF6 และ 3B3 ในซีรั่มสุนัขที่พบ และไม่พบรอยโรคข้อสะโพกเจริญผิดปกติ. สัตวแพทยสาร 2548;56:1-12
 6. Banjerdpongchai R, Suttajit M, Kongtawelert P.
  Effect if curcumin on hl60 cell apoptosis induced by doxorubicin. เชียงใหม่เวชสาร 2545;41(2):59-66
   
 7. จิราภรณ์ สุวรรณ, จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์, ปรัชญา คงทวีเลิศ. การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของแอนติไอติโอไทปิกแอนติบอดี ชนิดโพลิโคลนอล ต่อมาลาเรียเมอโรซอยท์แอนติเจน. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci Vol.37, No.2 May 2004
   
 8. Vongchan, P., Kasinrerk, W., and Kongtawelert, P.
  Chitosan polysulfate synthesized from marine crab shells that inhibited PPD stimulated human PBMC proliferation. Chiang Mai Med Bull., 41(4): 179-188, 2002. (Impact Factor : NA)
   
 9. Vongchan, P., Sajomsang, W., Subyen, D., and Kongtawelert, P.
  Anticoagulant activity of sulfated chitosan. Car Res., 337: 1239-1242, 2002. (Impact Factor : 1.669, year 2005)
   
 10. Banjerdpongchai, R., Suttajit, M., and Kongtawelert, P.
  Effect of curcumin on HL60 cell apoptosis induced by doxorubicin. Chiang Mai Med Bull., 41(2): 59-66, 2002. (Impact Factor : NA)
   
 11. Ditchaiwong, C., Nikornpun, M., Tunsuwan, T., Galadee, D., Kongtawelert, P., Natakankitkul, S., and Thongjiem, M.
  Varietal evaluation of local bitter gourd. Agricultural Sci J., 33(4-6, Suppl): 151-153, 2002. (Impact Factor : NA)
   
 12. Ditchaiwong, C., Nikornpun, M., Kongtawelert, P., Natakankitkul, S., Tunsuwan, T., Galadee, D., and Thongjiem, M.
  Varieties of bitter gourd (Momodica charantia L.) and their 30 kilodalton protein levels. Agricultural Sci J., 33(4-6, Suppl): 155-159, 2002. (Impact Factor : NA)
   
 13. Vongchan, P., Sajomsang, W., Kasinrerk, W., Subyen, D., and Kongtawelert, P. Anticoagulant activities of chitosan polysulfate synthesized from marine crab shell by semi-heterogeneous conditions. ScienceAsia, 29: 115-120, 2003. (Impact Factor : NA)
   
 14. Srisawang, B., Kongtawelert, P., Hartwell, S.K., Jakmunee, J., and Grudpan, K. A simple flow injection-reduced volume column system for hemoglobin typing. Talanta, 60: 1163-1170, 2003. (Impact Factor : 2.391, year 2005)
   
 15. Kongtawelert, P., Tangkijvanich, P., Ong-Chai, S., and Poovorawan, Y.
  Role of serum total sialic acid in differentiating cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol, 9(10): 2178-81, 2003. (Impact Factor : 3.318, year 2003)
   
 16. Tangkijvanich, P., Kongtawelert, P., Pothacharoen, P., Mahachai, V., Suwangool, P, and Poovorawan, Y. Serum hyaluronan: a marker of liver fibrosis in patients with chronic liver disease. Asian Pac J Allergy Immunol, 21(2):115-20, 2003. (Impact Factor : NA)
   
 17. Chaisavaneeyakorn, S., Kongtawelert, P., Angkasekwinai, P., McGready, R., Nosten, F., Chaiyaroj, S.C.
  Inhibitory activities of sulfated proteoglycans on chondroitin sulfate A-mediated cytoadherence of Plasmodium falciparum isolates from Thailand. Am J Trop Med Hyg. 70(2):149-57, 2004. (Impact Factor : 2.482, 2002)
   
 18. Chongsrisawat V, Kongtawelert P, Tongsoongnoen W, Tangkijvanich P, Vejchapipat P, Poovorawan Y.
  Serum hyaluronan as a marker reflecting the severity of cirrhosis and portal hypertension in postoperative biliary atresia. Pediatr Surg Int. 2004 Oct;20(10):773-7. (Impact Factor: 0.548, 2005)
   
 19. Kulwat C,Lertprasertsuke N,Leechanachai P, Kongtawelert P,Vinitketkumnuen U. Antimutagenicity and DT-diaphorase inducing activity of Gynostemma pentaphyllum Makino extract. J Med Invest. 2005 Aug;52(3-4):145-50.
   
 20. Irhimeh MR, Fitton JH, Lowenthal RM, Kongtawelert P.
  A quantitative method to detect fucoidan in human plasma using a novel antibody. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2005 Dec;27(10):705-10. (Impact Factor: 0.798, 2005)
   
 21. Hartwell SK, Srisawang B, Kongtawelert P, Jakmunee J, Grudpan K.
  Sequential injection-ELISA based system for online determination of hyaluronan. Talanta, Volume 66, Issue 2, 15 April 2005, Pages 521-527, (Impact Factor: 2.391, 2005)
   
 22. Pothacharoen P, Teekachunhatean S, Louthrenoo W, Yingsung W, Ong-Chai S, Hardingham T, Kongtawelert P.
  Raised chondroitin sulfate epitopes and hyaluronan in serum from rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients.
Osteoarthritis Cartilage. 2006 Mar;14(3):299-301. (Impact Factor: 4.215, 2005)
   
 23. Srinoulprasert Y, Kongtawelert P, Chaiyaroj SC.
  Chondroitin sulfate B and heparin mediate adhesion of Penicillium marneffei conidia to host extracellular matrices.
Microb Pathog. 2006 Mar;40(3):126-32. (Impact Factor: 2.303, 2005)
   
 24. Pothacharoen P, Siriaunkgul S, Ong-Chai S, Supabandhu J, Kumja P, Wanaphirak C, Sugahara K, Hardingham T, Kongtawelert P.
  Raised serum chondroitin sulfate epitope level in ovarian epithelial cancer. J Biochem (Tokyo). 2006 Oct;140(4):517-24. (Impact Factor: 1.827, 2005)
   
 25. Honsawek S, Kongtawelert P, Pothacharoen P, Khongphatthanayothin A, Chongsrisawat V, Poovorawan Y.
  Increased levels of serum hyaluronan in patients with dengue infection. J Infect. 2007 Mar;54(3):225-9. (Impact Factor: 1.882, 2005)
   
 26. Deepa SS, Kalayanamitra K, Ito Y, Kongtawelert P, Fukui S, Yamada S, Mikami T, Sugahara K.
  Novel sulfated octa- and decasaccharides from squid cartilage chondroitin sulfate E: sequencing and application for determination of the epitope structure of the monoclonal antibody MO-225. Biochemistry. 2007 Mar 6;46(9):2453-65. (Impact Factor: 3.848, 2005)
   
 27. Hartwell SK, Pathanon K, Fongmoon D, Kongtawelert P, Grudpan K.
  Exploiting flow injection system with mini-immunoaffinity chromatographic column for chondroitin sulfate proteoglycans assay. Anal Bioanal Chem. 2007 Aug;388(8):1839-46. (Impact Factor: 2.695, 2005)
   
 28. Hartwell SK, Somprayoon D, Kongtawelert P, Ongchai S, Arppornchayanon O, Ganranoo L, Lapanantnoppakhun S, Grudpan K.
  Online assay of bone specific alkaline phosphatase with a flow injection-bead injection system. Analytica Chimica Acta, In Press, Corrected Proof, Available online 13 January 2007 (Impact Factor: 2.76, 2005)
   
 29. Ukarapol N, Wongsawasdi L, Ong-Chai S, Riddhiputra P, Kongtawelert P. Hyaluronic acid: Additional biochemical marker in the diagnosis of biliary atresia. Pediatr Int. 2007 Oct;49(5):608-11.
   
 30. Pothacharoen P, Kalayanamitra K, Deepa SS, Fukui S, Hattori T, Fukushima N, Hardingham T, Kongtawelert P, Sugahara K.
  Two related but distinct chondroitin sulfate mimetope octasaccharide sequences recognized by monoclonal antibody WF6. J Biol Chem. 2007 Sep 19; [Epub ahead of print] (Impact Factor 5.8, 2005)
   
 31. Fongmoon D, Shetty AK, Yamada S, Sugiura M, Kongtawelert P, Sugahara K. Chondroitinase-mediated degradation of rare 3-o-sulfated glucuronic acid in functional oversulfated chondroitin sulfate K and E.
  J Biol Chem. 2007 Oct 19; [Epub ahead of print] (Impact Factor 5.8, 2005)

รางวัลที่เคยได้รับ

2547: รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย เรื่อง กลไกการปฏิสัมพันธ์ของ host กับปรสิตในหญิงมีครรภ์ ที่เป็นโรคมาลาเรียชนิดฟัลซิพารั่ม คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

2549: อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีมากระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่