ชื่อ

ดร. วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา

2526 วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2529 วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2536 Ph.D. Organic Chemistry University of Sydney, Australia
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เคมีอินทรีย์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

 1. Antimalarial substances derived from mangosteen
 2. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด
 3. องค์ประกอบทางเคมีจากลำต้นเถาวัลย์เปรียง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 4. องค์ประกอบทางเคมีจากยางชะมวง และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 5. องค์ประกอบทางเคมีจากใบกระดูกไก่
 6. องค์ประกอบทางเคมีจากต้นยอป่า
 7. องค์ประกอบทางเคมีจากใบมะม่วงป่า และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 8. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ด และดอกมะพูด
 9. องค์ประกอบทางเคมีจากรากติ้วเกลี้ยง

ผลงานทางวิชาการ

 1. Hutadilok Towatana, N., Chaiyamuttii, P., Panthong, K., Mahabusarakam, W. and Rukachaisirikul V.
  “Antioxidative and free radical scavenging activities of some plants used in Thai folk medicine” Pharm. Bio. 2006, 44, 221-228.
 2. Mahabusarakam, W., Kuaha, K., Prapon, W. and Taylor, W.C.
  “Prenylated xanthones as Potential antiplasmodial substances from mangostin” Planta Med 2006, 72, 912-916.
 3. Deachathai, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit S., W.C. Taylor. 2006. Phenolic Compounds from the flowers of Garcinia dulcis. Phytochemistry, 67, 464-469
 4. Mahabusarakam, W., Nuangnaowarat, W. and Taylor, W.C., 2006,
  Xanthone derivatives from Cratoxylum cochinchinense roots. Phytochemistry 67, 470-474
 5. Deachathai, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S., W.C., Taylor. 2005. Phenolic compounds from the fruit of Garcinia dulcis. Phytochemistry 66, 2368-2375.
 6. Mahabusarakam, W., Chairerk, P. and W.C. Taylor.. 2005
  Xanthones from Garcinia cowa Roxb. Latex. Phytochemistry, 66: 1148-1153
 7. Mahabusarakam, W., Deachathai, S., Phongpaichit, S., Chansakul, J. and W.C.Taylor. 2004.
  A Benzil and Isoflavone derivatives from Derris scandens Benth. Phytochemistry 65: 1185-1191.
 8. Mahabusarakam, W., Proudfoot, J. and Croft, K. 2000.
  Inhibition of Lipoprotein Oxidation by Prenylated Xanthones Derived from Mangostin. Free. Rad. Res. 33: 643-659.
 9. Lu X.Z., Hasmeda, M., Mahabusarakam, W., Ternai, B., Ternai, P.C. and Polya, G.M. 1998.
  Inhibition of eukaryote protein Kinases and of a Cyclic Nucleotide-binding Phosphatase by Prenylated Xanthones. Chemica-Biological Interactions 114: 121-140.
 10. Mahabusarakam, W., Pakawatachai, C., Wiriyachitra P., Taylor, W.C., Skelton, B.W., and White, A.H. 1998.
  Bicyclomangostin : a New Acid-Catalysed Cyclization Product from Mangostin. Aust.J.Chem. 51: 249-254.
 11. Tuntiwachwuttikul, P., Pancharoen, O., Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P.,
  Taylor, W.C., Bubb, WA and Towers, G.H.N. 1997.
  A Triterpenoid Saponin from Maesa ramentacea, Phytochemistry 44: 491-495.
 12. Mahabusarakam, W., Panthong, A., and Kunanusorn, P., 1994.
  Screening of Antiinflammatory Activity and Anagelsic Effect of Chemicals from Maesa ramentacea Songklanakarin J.Sci. Technol. 16(3): 277-278.
 13. Mahabusarakam, W., Towers, G.H.N., Tuntiwachwuttikul, P., and Wiriyachita, P. 1990.
  Piscicidal Triterpenoid Saponins of the Pericarps of Sapindus emarginatus. J.Sci.Soc. Thailand 16: 187-189
 14. Chiayvaresajja, S., Maxwell, J.F., Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P., and Towers, G.H.N. 1987.
  Thai Piscicidal Plants. J.Sci.Soc. Thailand 13: 29-45.
 15. Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P., and Taylor, W.C. 1987.
  Chemical Constituents of Garcinia mangostana Lin. J.Nat.Prod. 50: 474-478.
 16. Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P., and Phongpichit, S. 1986. Antibacterial Activities of Chemical Constituents from Garcinia mangostana Linn. J.Sci.Soc. Thailand 12: 239-242.
 17. Mahabusarakam, W., Phongpichit, S., and Wiriyachitra, P., “Screening of Antifungal Activity of Chemicals from Garcinia mangostana”, Songklanakarin J.Sci. and Technol., 1983, 5(4): 341-342.
 18. Mahabusarakam, W., Phongpichit, S., Jansakul, C. and Wiriyachitra, P. 1983. Screening of Antibacterial Activity of Chemicals from Garcinia mangostana. Songklanakarin J. Sci. Technol. 5(4):337-340.