งานการวิจัย/นักวิจัยบิม100

ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

 

จัดตั้งขึ้นโดยนักวิจัยไทยที่ได้ทำการวิจัยสารธรรมชาติในมังคุดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อรวบรวมนักวิจัยไทย ที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสารในมังคุด ให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเวลา และงบประมาณจากการทำการวิจัยซ้ำซ้อน
  2. เพื่อประสานให้นักวิจัยร่วมวางแผนการวิจัยเพิ่มเติม ได้ข้อสรุปเชิงวิชาการ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ และสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ มังคุดไทย อาทิเช่น การทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มังคุดไทย ในการเสริมสร้างสุขภาพ และดูแลโรค ต่าง ๆ ในคน ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ ของนักวิจัยจากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่สูง
  3. เพื่อประสานให้นักวิจัยไทยใช้ผลงาน และข้อมูลของงานวิจัย เกี่ยวกับสารในมังคุดในการร่วมสร้างอุตสาหกรรม ที่มั่นคง และยั่งยืน กับชาวสวน และนักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มังคุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ชาวสวนในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต เกิดประโยชน์ แก่นักอุตสาหกรรม ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์แก่นักวิจัยเอง ในเชิงสร้างความภาคภูมิใจ และค่าสมนาคุณที่เหมาะสม
  4. เพื่อนำเสนอผลงาน และข้อมูลงานวิจัยสารในมังคุด จนถึงปัจจุบัน และที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต อย่างเป็นเอกภาพ และครบวงจรให้กับ วงการวิชาการ วงการธุรกิจ และประชาชนทั่วไปทั้งใน และต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับในประโยชน์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุดในกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้ และการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะทำให้ สามารถเพิ่มปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศในที่สุด

 

งานวิจัย

นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV AIDS และมะเร็ง ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้

 


ภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับทั้ง AIDS และมะเร็ง คนไทยทำได้มา 10 ปีแล้ว

 


ภาวะ HIV สงบ รายแรกของโลก รายที่ 1


นักวิจัยไทยประกาศ “นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV AIDS และมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชกินได้” ช่อง TNN24


นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIVAIDS และมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ จากช่อง Money Channel


HIV ตรวจไม่พบทุกเดือนตลอด 1 ปี ยืนยัน HIV สงบ โดยไม่ใช้ยาต้านไวรัส


CEO Innovation Forum 2016


การแก้ปัญหา HIV


NIA กับ APCO ร่วมแถลงข่าววันเอดส์โลก นวัตกรรมเพิ่ม CD4 สู้ HIV


เม็ดเลือดขาว Th17 เสมือนวัคซีนธรรมชาติ

 

 

Scientists

1. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
Professor Dr. Pichaet Wiriyachitra Ph.D.,F.R.A.C.I.

2. รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง 
Associate Professor Dr. Ampai Panthong

3. รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม) 
Associate Professor Dr. Siriwan Ong-chai (Yaemniyom)

4. รศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
Associate Professor Dr. Souwalak PhongpaichSit

5. รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
Associate Professor Dr. Wilawan Mahabusarakam